Hemeroteca

Escola Elisabeth Salou

Beques Carme Amat per a Batxillerat

OBJECTIUS

L'escola ELISABETH convoca cada final de curs les beques 'Carme Amat' adreçades a tots aquells alumnes  que realitzaran els estudis de 1r i 2n de Batxillerat el curs següent. L'atorgament d'aquestes beques té com a objectiu principal donar suport als estudiants que tinguin un bon expedient acadèmic, hagin mostrat una bona actitud durant la seva estada a l'escola i presentin una situació econòmica que pugui dificultar la seva continuïtat en el centre.

 

REQUISITS

• Estar matriculats a l'escola
• Haver cursat els quatre darrers cursos a l'escola
• Tenir un bon expedient acadèmic
• No tenir cap rebut pendent amb la Cooperativa

 

COMISSIÓ AVALUADORA

La Comissió Avaluadora està formada pel Director, un representant del Consell Rector de la Cooperativa, la Cap d'estudis de Secundària i el Gerent de l'escola.
Aquesta comissió té la facultat de resoldre la convocatòria i de seleccionar els candidats o candidates que reuneixin els requisits establerts en aquestes bases.

 

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. ATORGAMENT I QUANTIA DE LES BEQUES

El Consell Rector de l'escola Elisabeth destinarà una quantitat cada curs acadèmic per dotar les beques. La forma de distribuir aquesta quantitat serà decidida per la comissió avaluadora en funció de les sol·licituds presentades.

L'import de la beca s'aplicarà com a descompte de les quotes mensuals a satisfer per la família de l'alumne becat a la Cooperativa durant el primer curs. Serà renovable pel següent curs, sempre i quan, hagi obtinguts bons resultats acadèmics.

En l'adjudicació de les beques es tindrà en compte:

• L'expedient acadèmic dels sol·licitants (les notes obtingudes en el decurs dels tres anys anteriors a la sol·licitud de la beca)
• Els mèrits personals dels sol·licitants al llarg de la seva estada a l'escola (participació en tasques extraescolars, integrant de l'equip de mediadors, representant dels alumnes en el Consell Escolar, delegat de classe, actitud positiva...)
• La situació econòmica familiar

 

logo repsol principal      logo ajuntament salou WEB pag 26416 5

 

 

Llegir 4336 vegades

L'escola a les Xarxes

Documentació Pública

Documentació Pares

Si vol accedir a les fotos i contingut per a pares, pot Identificar-se aquí. ( Usuari i clau Clickedu )