BATXILLERAT
(16-18 anys)

Escola Elisabeth

BATXILLERAT
(16-18 anys)

Escola Elisabeth

Objectiu general: Culminació del procés formatiu d’accés a la vida adulta

Tenint com a guia la nostra llarga, sòlida i exitosa experiència, treballem per:

 • Crear un clima de treball, respecte i ajuda mútua perquè els nostres alumnes s’impliquin en l’assoliment del seu nivell òptim de rendiment i en tot moment se sentin recolzats i compromesos en una etapa acadèmica especialment exigent.
 • Potenciar en l’alumnat l’autonomia, la responsabilitat i l’hàbit d’estudi i treball, les tres peces clau per fer front al batxillerat i a qualsevol repte acadèmic, professional i/o personal futur.
Accés a la Universitat (PAU) Accés a la Universitat (PAU)
Accés a la Universitat (PAU) Accés a la Universitat (PAU)

Facilitar que l'estudiant obtingui un seguit de competències i de coneixements necessaris per afrontar les proves d'accés a la Universitat (PAU) de manera satisfactòria.

PER QUÈ FER BAT A L’ESCOLA ELISABETH?

Perquè curs rere curs el conjunt de membres de la comunitat educativa (personal d’administració i serveis, personal de suport psicopedagògic, professors, tutors, famílies, etc.) fa tot el possible perquè cadascun dels nostres alumnes pugui assolir els seus objectius tot construint-se i desenvolupant un projecte formatiu sòlid que sigui alhora:

Exigent i competitiu
Amb la màxima dedicació i generositat, aconseguim que els nostres alumnes puguin arribar al seu màxim potencial d’esforç i rendiment i obtinguin els millors resultats possibles (tant al batxillerat com a les PAU).
Realista i personalitzat
Per tal que els alumnes puguin mantenir un nivell de treball i rendiment adequat durant tota l’etapa, els acompanyem i respectem les seves aptituds, necessitats, interessos i el seu ritme maduratiu a fi i efecte que puguin culminar els estudis de batxillerat satisfactòriament.
Flexible i adaptatiu
Durant els gairebé dos anys de durada del batxillerat, el món canvia i els alumnes també. Per això, preparem els nostres alumnes perquè puguin adaptar-se amb èxit als canvis i els afrontin, no com a obstacles, sinó com a reptes motivadors per assolir els seus objectius, els quals, per descomptat, també poden anar canviant en el transcurs de l’etapa i en el procés de maduració de l’estudiant.

Objectius generals

 
Crear un AMBIENT òptim per a L'ESTUDI I EL TREBALL
Oferir acompanyament i orientació als nostres alumnes durant tota l’etapa
Mantenir una comunicació fluïda amb les famílies envers el seguiment individualitzat dels alumnes
Potenciar i consolidar els hàbits i estratègies necessaris per a l’èxit acadèmic present i futur
Oferir un currículum interdisciplinari adequat a les aptituds i interessos dels alumnes
Preparar el nostre alumnat per fer front a un món altament tecnologitzat i canviant
Culminar l’etapa amb les millors qualificacions possibles d’acord a cada alumne/a
Fer front a les proves PAU amb el màxim de garanties d’èxit possible
Image

Pla d'estudis de Batxillerat

En el marc del Projecte curricular, l’escola proposa la distribució de matèries al llarg del cicle i els diversos itineraris curriculars que pot triar l’alumnat del centre, així com la combinació de matèries al llarg del cicle, els diversos itineraris curriculars que pot triar l'alumnat del centre, així com la combinació de matèries de modalitat i optatives per a cada itinerari.

Dins de cada modalitat de batxillerat els alumnes podran cursar diferents itineraris, és a dir, diferents combinacions de matèries de modalitat i optatives, la qual cosa permet una millor adequació del currículum a les seves necessitats i interessos.

Dins del currículum hi ha una part obligatòria i una part optativa que dependrà de cada modalitat.

El centre orienta els alumnes sobre les característiques i el sentit dels itineraris que ofereix i les diferents maneres amb què poden completar la part bàsica del seu itinerari, tenint en compte els seus interessos i vocació de futur. Aquesta orientació s'inicia a 3r d'ESO i continua a 4t i als dos cursos de Batxillerat.

Itineraris curriculars

Les matèries comunes del Batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l'alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l'aprenentatge continu.

Les matèries comunes del PRIMER curs de batxillerat són:

 • Llengua catalana i literatura I
 • Llengua castellana i literatura I
 • Llengua estrangera (anglès) I
 • Educació física
 • Filosofia

Les matèries comunes del SEGON curs de batxillerat són:

 • Llengua catalana i literatura II (*)
 • Llengua castellana i literatura II (*)
 • Llengua estrangera (anglès) II (*)
 • Història (*)
 • Història de la Filosofia

(*) D’acord amb l’estructura vigent de les proves d’accés a la universitat (PAU), tots els alumnes que s’hi presenten s’han d’examinar d’aquestes quatre matèries, a més a més de la matèria troncal de la modalitat cursada; aquest bloc de cinc matèries constitueix la fase general (o obligatòria) de l’examen PAU.

Matèries de modalitat i optatives 1r BAT

Els nostres alumnes poden cursar una de les quatre modalitats de batxillerat següents: BAT Científic, BAT Tecnològic, BAT Social i BAT Humanístic.

Modalitat Científic

Matèria troncal de modalitat: Matemàtiques I
Optatives anuals: Biologia I, Química I, Física I o Psicologia.
Optatives complementàries: Biomedicina, Reptes científics actuals (Biologia, Física i Química)*, etc.

(*) En la matèria de reptes científics actuals es faran activitats de Laboratori i experimentació.

Modalitat Tecnològic

Matèria troncal de modalitat: Matemàtiques I
Optatives anuals: Tecnologia I, Física I, Química I o Economia de l’empresa I.
Optatives complementàries: Robòtica i programació, Reptes científics actuals (Tecnologia, Física i Química)*, etc.

(*) En la matèria de reptes científics actuals es faran activitats de Laboratori i experimentació.

Modalitat Social

Matèria troncal de modalitat: Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
Optatives anuals:
Història, Economia de l’empresa I, Cultura Audiovisual o Psicologia.
Optatives complementàries:
Economia i Emprenedoria, Creació iterària, Món làssic, etc.

Modalitat Humanístic

Matèria troncal de modalitat: Llatí I
Optatives anuals: Història, Economia de l’empresa I, Cultura Audiovisual o Psicologia.
Optatives complementàries: Món clàssic, Creació literària, Economia i Emprenedoria, etc.

Image
Image

Treball de recerca

En la nota global final del batxillerat, el treball de recerca computa un 10% del total. Per això, i perquè formar als nostres alumnes en les competències de planificació, autonomia, iniciativa i investigació és un dels nostres objectius principals, l’alumnat disposarà d’una temporització i d’un assessorament òptims per tal d’obtenir la millor qualificació possible en relació al seu esforç i aptituds.

Ja a 4t d'ESO els nostres alumnes cursen la matèria de "Projectes avançats" per tal d'adquirir els coneixements i habilitats bàsics per desenvolupar un bon treball de recerca.

A la nostra escola, el treball de recerca de batxillerat (TdR) es realitza a 1r BAT, curs durant el qual cada alumne/a compta amb el suport i seguiment  d’un/a professor/a especialista.  A més a més, durant tot el curs l’alumnat podrà dedicar un mínim d’una hora setmanal en horari lectiu per a la realització del TdR.

Tant la presentació del treball escrit com la seva defensa oral tenen lloc a mitjans del mes de juny i, si es considera adient, es brinda l’oportunitat que l’alumne/a pugui augmentar la nota obtinguda tot presentant-ne una versió millorada el mes de setembre, moment a partir del qual l’alumnat podrà centrar-se exclusivament al treball i estudi de les matèries cursades a 2n BAT.

Estada a l’empresa

Per tal de complementar i ampliar la nostra oferta acadèmica, oferim la possibilitat que tots els nostres alumnes cursin una matèria
l’estada a l’empresa - que els ajuda a madurar, descobrir interessos relacionats amb el món laboral i potenciar les seves competències personals de responsabilitat, comunicació i autonomia.

A banda d’enriquir el seu currículum, l’estada a l’empresa permet als alumnes la convalidació d’una matèria optativa de 2n BAT, tot contribuint a optimitzar el seu temps i esforç, i millorar així el seu rendiment en l’etapa.

Activitats complementàries i sortides

Els nostres alumnes de batxillerat participen en activitats diverses, dintre i fora de l’escola, que contribueixen decididament al seu creixement personal i acadèmic:

 • Col·laboració en la Setmana de la Ciència i el Concurs Literari de l’Escola Elisabeth.
 • Organització del tradicional concert solidari de Nadal de l’Escola Elisabeth per col·laborar amb la Marató de TV3.
 • Disseny de muntatges audiovisuals i/o campanyes informatives per a l’escola.
 • Participació en el cros escolar i altres activitats esportives lúdiques i de competició.
 • Col·laboració en el pla d’orientació “Apropa’t al teu futur” adreçat especialment als alumnes de 4t d’ESO de l’escola.
 • Assistència a funcions teatrals, museus, exposicions, conferències, etc.
 • Participació en concursos externs de matèries diverses: Plans d’empresa, Borsa/inversions, Lliga de debat, Treballs de Recerca, Olimpíades de coneixements, etc.
 • Participació en activitats d’orientació universitària amb experts de la URV, la UPF, etc.
 • Realització d’exàmens de la Universitat de Cambridge, dels quals l’Escola Elisabeth n’és seu.
 • Visita al Saló de l’Ensenyament.
 • Viatge d’estudis a 1r BAT.

Podreu trobar informació actualitzada d’aquestes activitats i sortides en l’apartat corresponent de la web de l’Escola Elisabeth (Dia a dia, notícies...).

Image

Pla d'excel·lència

En la cerca de l’excel·lència, dia rere dia ens esforcem per trobar un equilibri òptim entre l’exigència i l’esforç, la motivació, elrecolzament i la generositat en les oportunitats de millora. Per tal que cadascun dels nostres alumnes pugui arribar al seu rendiment màxim, comptem amb:

 • Un equip docent ampli i consolidat amb gran experiència en l’etapa del batxillerat.
 • Acompanyament i seguiment tutorial i suport del gabinet psicopedagògic de l’escola.
 • Grups de treball de classe reduïts, desdoblaments i atenció individualitzada.
 • Dinàmiques de classe motivadores i rigoroses.
 • Ús d’eines i materials de suport documental, tecnològic i digital actualitzats i de qualitat.
 • Instal·lacions modernes i espaioses.
 • Un compromís ferm per part de tota la comunitat educativa (professors, tutors, alumnes i famílies) en relació als objectius prioritaris marcats.

Resultats

La gran majoria dels alumnes que inicien els estudis de batxillerat a l’Escola Elisabeth obtenen el títol corresponent i superen les proves d’accés a la universitat (PAU), mentre que en el global de Catalunya aquesta dada se situa al voltant del 50%.

Curs rere curs, la nota mitjana del batxillerat dels nostres alumnes supera en més de mig punt la nota mitjana del batxillerat obtinguda pel global dels alumnes catalans i aquesta diferència es manté o millora en els resultats de les proves PAU.

Nota Mitjana alumnes PAU entre 7 i 7.5

En els darrers anys, la nota mitjana obtinguda pels alumnes de l’Escola Elisabeth en la fase general de les PAU s’ha situat entre el 7 i el 7,5; aproximadament mig punt per sobre de la mitjana de Catalunya.

Entre un 25% i un 30% obtenen 8 o més

Entre un 25% i un 30% dels nostres alumnes obtenen una nota igual o superior a 8.

Entre 1 i 4 alumnes obtenen 9 o més

Cada any almenys un dels nostres alumnes (a vegades, fins a quatre) obté la Distinció Especial amb una nota mitjana de 9 o més en la fase general.

Titulació FCE de Cambridge (nivell B2 d’anglès)

La majoria dels nostres alumnes culminen el batxillerat en possessió de la titulació FCE de Cambridge (nivell B2 d’anglès) i aproximadament un 20%, en possessió del títol del CAE (nivell C1).

Classes

Interiors

Exteriors

Instal·lacions esportives

Activitats complementàries

Amb la finalitat d'ampliar la formació dels alumnes, l'escola potencia una sèrie d'activitats complementàries, que faciliten poder aconseguir un ensenyament de qualitat.

 

Mostra de plàstica

Image

Festa Major. Activitats diverses

Image

Cros Escolar

Image

Dia verd

Image

Adopció d'un monument

Image

Festes tradicionals (Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi)

Image

Festival de fi de curs

Image

Setmana de la ciència i l'experimentació

Image

Setmana solidària

Image

Revista escolar i revista esportiva

Image

Concerts musicals. Activitats teatrals

Image

Concurs literari, Sant Jordi

Image

Diada de l'esport

Image

Totes aquestes activitats estan programades i organitzades pels diferents departaments de l'escola i compten amb la col·laboració de tots els cicles i etapes.

Vols veure les instal·lacions?

Visita virtual disponible al nostre web

L'escola a les Xarxes

Documentació Pública

Documentació Pares

Si vol accedir a les fotos i contingut per a pares, pot Identificar-se aquí. ( Usuari i clau Clickedu )