PREINSCRIPCIÓ CURS 24-25

Batxillerat

Del 15 d’abril al 9 de maig

Llar d’Infants

Del 15 d’abril al 9 de maig

A tenir MOLT PRESENT:

S’ha publicat al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2024-2025. Us adjuntem les dades dels nivells privats de l’escola.

Abans de fer la preinscripció cal:

 • Conèixer el calendari de tot el procés.
 • Consultar els centres i l'oferta de places escolars.
 • Conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los.
 • Presentar la sol·licitud i la documentació en el termini establert.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat. 

Cada centre educatiu informa del seu Projecte Educatiu, dels ensenyaments que imparteix i de les places de què disposa. El millor dia per conèixer com és el centre, és en la jornada de Portes Obertes.

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

 • Del 15 d’abril al 9 de maig per a la Llar d'Infants (establert pel centre)
 • Del 15 d’abril al 9 de maig per al Batxillerat (establert pel centre)

En el cas de la Llar d’Infants i el Batxillerat, per tractar-se de nivells privats a l’escola Elisabeth, la preinscripció es farà al mateix centre i també es podrà fer fora del període establert pel centre, sempre que hi hagi places disponibles.

 

Les preinscripcions fetes a tots els nivells, dintre del període establert, s’ordenaran pels criteris oficials del barem i, en cap cas, per ordre d’arribada de la preinscripció al centre.

Criteris de prioritat per a ordenar les sol·licituds del curs 2024-2025
Llar d’infants
 1. CRITERIS GENERALS.
 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 50 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només es pot al·legar una de les dues opcions següents):
  • Domicili en el mateix municipi (viure a Salou): 30 punts.
  • Lloc de treball (treballar a Salou): 20 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.
 1. CRITERIS COMPLEMENTARIS (desempaten i ordenen casos amb la mateixa puntuació de criteris generals)
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o alumna, pare, mare, germà o germana: 15 punts.
 • Que el pare o mare o tutor/a legal treballa al centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts
 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts.
 • Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.

A tenir present:

Els alumnes que ja estan al centre promocionen de nivell automàticament, excepte quan han d’iniciar I3, moment en el qual han de tornar a fer la preinscripció. L’escola acompanyarà als alumnes que estan en la Llar d’Infants pròpia en el procés de preinscripció a I3.

DOCUMENTACIÓ  PER  FORMALITZAR LA  PREINSCRIPCIÓ
Llar d’infants i Batxillerat

Tota la documentació s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir-la preparada en el moment de fer la sol·licitud en el centre.

Documentació obligatòria a escanejar i adjuntar en el procés:

 • Llibre de Família per la pàgina on apareix l’alumne/a.
 • DNI o passaport del pare, mare o tutor.
 • DNI de l’alumne/a, si el tingués.
 • Targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a.
 • Carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes.

En cas necessari també cal adjuntar a la preinscripció:

 • Certificat d’empadronament, si en el DNI dels pares no consta l’adreça de Salou.
 • Carnet de família nombrosa vigent, si s’al·lega aquesta condició.
 • Títol de família monoparental vigent si s’al·lega aquesta condició.
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, germà o germana. Targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició. S’haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

Els alumnes que facin la preinscripció a Batxillerat, hauran d’aportar les notes acadèmiques dels trimestres cursats a 4t d’ESO.

L'escola a les Xarxes

Documentació Pública

Documentació Pares

Si vol accedir a les fotos i contingut per a pares, pot Identificar-se aquí. ( Usuari i clau Clickedu )