Imprimir aquesta pàgina

Educació primària: Cicle Mitjà 3r i 4t

10695 vegades

Projecte educatiu

La descoberta de la pròpia autonomiaelisabeth-salou-fotos50

 • Aconseguir un grau d'autonomia personal més elevat: aprendre a organitzar-se la feina, iniciar-se en l'hàbit de l'estudi, deures, treballs...
 • Aprendre a resoldre sols els petits conflictes que es donen en la convivència diària mitjançant el diàleg.
 • Despertar el seu esperit crític aprenent a raonar les seves respostes, sabent dir no en el moment que cal, donant la seva opinió.
 • Assolir un grau d'abstracció més elevat augmentant el nivell d'observació, atenció, concentració, constància...

 

Objectius d'aprenentatge

 • Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües treballades a l'escola per tal de poder expressar opinions, apropar-se al grup...
 • Reconèixer situacions-problema de l'entorn i utilitzar les matemàtiques per resoldre-les (operacions bàsiques), triar els recursos que es considerin més adients i explicar-ne l'elecció.
 • Identificar els principals elements de l'entorn natural, social i cultural analitzant l'organització, les característiques i les interaccions.
 • Utilitzar les TIC com a eines per obtenir informacions i com a instruments per aprendre i compartir coneixements.

Idiomes

Llengua anglesa

1r Cicle mitjà

 • 1 sessió setmanal de Llengua anglesa amb tot el grup classe
 • 2 sessions setmanals de Llengua anglesa (½ grup)
 • 1 sessió setmanal de plàstica en Llengua anglesa (½ grup)
 • 1 obra de teatre amb Llengua anglesa
 • Activitats en Llengua anglesa a projectes, convivències i sortides pedagògiques
 • 1 sessió setmanal amb un assistent de conversa en petit grup

2n Cicle mitjà

 • 1 sessió setmanal de Llengua anglesa amb tot el grup classe
 • 2 sessions setmanals de Llengua anglesa (½ grup)
 • 2 sessions setmanals de plàstica en Llengua anglesa (½ grup)
 • 1 obra de teatre amb Llengua anglesa
 • Activitats en Llengua anglesa a projectes, convivències i sortides pedagògiques
 • 1 sessió setmanal amb un assistent de conversa en petit grup

Què fem

Tallers de plàstica

Mitjançant els tallers artístics, els alumnes treballen la creativitat amb diferents materials plàstics. Aquestes tècniques complementen l'educació dels alumnes de l'escola i els donen una visió més àmplia del món de la cultura. L'activitat es fa en grups reduïts per poder atendre l'alumne/a d'una manera més individualitzada i obtenir resultats de més qualitat i personalitzats.

Llengua

Per aconseguir els objectius programats en el projecte lingüístic de l'escola, a les classes de llengua d'Educació Infantil, Educació Primària i Secundària es realitzen diversos agrupaments en funció de les necessitats.

 • Desdoblaments de català i castellà.
 • Expressió Oral. Durant tota l'Educació Primària i Secundària existeix la coordinació d'una especialista facilitada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Salou per treballar específicament l'expressió oral a la classe de llengua conjuntament amb la professora-tutora.

Idioma modern i immersió

L'anglès és la primera llengua estrangera d'idioma modern que s'inicia a la Llar d'Infants. Existeix una programació que gradualment amplia el temps i els recursos per a l'aprenentatge de l'idioma modern. Per millorar l'ús oral de la llengua anglesa es realitza immersió en l'activitat de plàstica al Cicle Mitjà. Comptem amb personal titulat i de parla anglesa.

Treball per projectes

El treball per projectes és una manera d'organitzar les activitats d'ensenyament-aprenentatge a l'aula. Es parteix dels coneixements previs que els alumnes ja tenen sobre un tema, es comparteixen, i entre tots se'n construeixen de nous. Fem projectes per motivar el nen i, a més, ofereixen un aprenentage funcional i significatiu.

Informàtica, les TIC i les TAC, (tecnologies de la informació i comunicació - tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement)

 • D'una manera sistemàtica s'integren les TIC, tal com orienta el Departament d'Ensenyament en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • També contemplen aprendre en un context digital continguts de les àrees de matemàtiques, tecnologia i de llengua rebent un reforç, en els aprenentatges bàsics, com poden ser el càlcul, la lògica, l'ortografia i l'expressió escrita en tots els nivells del cicle.
 • L'escola està connectada a la xarxa EDUCÀLIA per poder intercanviar experiències amb alumnes i escoles d'altres poblacions. També posem a l'abast dels alumnes la connexió a Internet des de la pròpia aula per poder accedir més i millor a tota la informació que la xarxa ens proporciona.

 

Sortides programades

 

Sortides didàctiques i pedagògiques

Les sortides i les visites pedagògiques són un mitjà educatiu de primer ordre. Amb elles pretenem educar els nens i nenes en la convivència, organitzar un treball escolar en grup, fomentar el respecte i la protecció del medi, saber visitar un museu, etc. Totes les nostres sortides estan preparades amb temps i són aprovades pel Consell Escolar en el Pla General d'Activitats del Centre.

Cada sortida té uns objectius i un pla de treball concret que complementa el treball a classe. Sempre es treballa per aconseguir una correcta distribució de les sortides al llarg de tot el curs.

Convivències escolars

Es realitzen durant el 1r trimestre amb els alumnes de 3r i 4t de Primària.
El motiu d'anar-hi al començament del curs obeeix a raons pedagògiques, ja que facilita a nens i mestres una millor coneixença que serà beneficiosa durant el curs.

 • Els alumnes de 3r de Primària van a Juneda
 • Els alumnes de 4t de Primària van a Sant Martí Sarroca

Les convivències també s'aprofiten per realitzar el Projecte Interdisciplinari del curs. Des de l'escola, els mestres dels diferents nivells preparen el Projecte i les activitats a realitzar, relacionades amb les convivències, amb la intervenció de totes les matèries (llengua, matemàtiques, idioma, plàstica, música, educació física...). Es realitza un treball previ, durant i posterior a les dates de convivències i s'avalua individual i col·lectivament als alumnes constatant l'assoliment dels objectius en els resultats de l'avaluació.

És considera molt important l'assistència a aquesta activitat.

Tota la informació sobre llocs, dates, preus, normes i materials, es fa arribar a les famílies mitjançant una circular a través de la Intranet.

Estada a la neu

L'escola organitza una estada a la neu pels alumnes del Cicle Mitjà i Cicle Superior d'Educació Primària, i pels alumnes d'ESO i Batxillerat.

 • L'objectiu principal és la iniciació i/o el perfeccionament de l'esquí com un esport amb molta projecció social i familiar. La convivència entre els alumnes fora del marc escolar i l'autonomia són objectius també destacats d'aquesta activitat.
 • Es comunica amb molta antelació el calendari d'aquesta activitat.

 

Altres activitats

 

Activitats complementàries

Amb la finalitat d'ampliar la formació dels alumnes, l'escola potencia una sèrie d'activitats complementàries, que faciliten poder aconseguir un ensenyament de qualitat.

 • Mostra de plàstica. Exposició conjunta amb la resta d'escoles del municipi
 • Adopció d'un monument
 • Setmana de la ciència i l'experimentació
 • Concerts musicals. Activitats teatrals
 • Festa Major. Activitats diverses
 • Festes tradicionals (Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi)
 • Setmana solidària
 • Concurs literari, Sant Jordi
 • Cros Escolar
 • Revista escolar i revista esportiva
 • Diada de l'esport
 • Dia verd
 • Diada de la plàstica per a tots els escolars
 • Festival de fi de curs

Totes aquestes activitats estan programades i organitzades pels diferents departaments de l'escola i compten amb la col·laboració de tots els cicles i etapes de l'escola.