ESO

5202 vegades

Projecte educatiu

A la recerca del benestar intel·lectual i emocional 1r, 2n, 3r i 4t d'ESOelisabeth-salou4

 • Fomentar la cultura de l'esforç i la responsabilitat de mantenir-se constants en l'assoliment dels objectius que s'han proposat.
 • Consolidar un conjunt de pràctiques que afavoreixin el bon funcionament de la vida individual i col·lectiva, assolint valors com el saber estar, el respecte, l'esforç i la responsabilitat.
 • Potenciar la capacitat de reflexionar, valorar i administrar les conseqüències dels seus actes i d'afrontar-les de manera positiva amb la finalitat de millorar el nivell de benestar emocional.

Objectius d'aprenentatge

 • Aprofundir en l'aprenentatge de competències lingüístiques per produir diferents registres literaris i expressar d'una manera estructurada idees, opinions i discerniments.
 • Emprar la llengua anglesa per tal de portar a terme converses, adquirint la riquesa de vocabulari necessària per produir textos escrits amb un nivell adequat de complexitat.
 • Consolidar els aprenentatges matemàtics concrets corresponents a l'etapa per tal de poder afrontar amb garanties la resolució de problemes que requereixen un cert nivell d'abstracció.
 • Utilitzar els coneixements TIC per realitzar treballs i presentacions amb un alt nivell d'autonomia.

Idiomes

Llengua anglesa

1r ESO

 • 3h setmanals (distribució de grups flexibles per nivells)
 • 1h quinzenal: ½ grup per nivells (expressió oral)
 • 2h setmanals de Tecnologia en llengua anglesa
 • 1h setmanal de taller de Tecnologia (½ grup per nivells)
 • Una obra de teatre

2n ESO

 • 3h setmanals (distribució de grups flexibles per nivells)
 • 1h quinzenal: ½ grup per nivells (expressió oral)
 • 2h setmanals de Tecnologia en llengua anglesa
 • 1h setmanal de taller de Tecnologia (½ grup per nivells)
 • 2h setmanals en grups reduïts (3-4 alumnes) amb un auxiliar de conversa
 • Una obra de teatre
 • OPTATIVES (2h setmanals):
  • "Exciting activities" (ampliació)
  • "1,2,3 Los!" (Alemany)
  • "1,2,3 Partez!" (Francès) 

3r ESO

 • 3h setmanals (distribució de grups flexibles per nivells)
 • 1h quinzenal: ½ grup per nivells (expressió oral)
 • 2h setmanals de Geografia en llengua anglesa
 • 1h setmanal de taller de Geografia (½ grup per nivells)
 • Una obra de teatre
 • OPTATIVES (2h setmanals):
  • "1,2,3 Los!" (Alemany)
  • "1,2,3 Partez!" (Francès)

4t ESO

 • 3h setmanals (distribució de grups flexibles per nivells)
 • 1h quinzenal: ½ grup per nivells (expressió oral)
 • 1h setmanal: ½ grup per nivells d'Ètica en llengua anglesa
 • 2h setmanals grups reduïts (3-4 alumnes) amb un auxiliar de conversa
 • Una obra de teatre

Tots els cursos d'ESO seguiran una distribució en grups flexibles (per nivells) fonamental per potenciar les aptituds individuals de cada alumne/a. Tots els alumnes es presentaran als exàmens de la Universitat de CAMBRIDGE:
- 1r cicle: KET
- 2n cicle: PET S'ofereix l'activitat extraescolar d'anglès en tots els cursos d'ESO.
Es potenciarà que els alumnes que han triat una segona llengua estrangera (francès o alemany) continuïn estudiant-la com a activitat extraescolar per presentar-se als exàmens de l'Escola Oficial d'Idiomes. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES VOLUNTÀRIES:
- INTERCANVI LINGÜÍSTIC amb St. Bartholomew's School
- Estades d'estiu a Cambridge
- Participació en el Concurs "The Big Challenger"

 

Què fem

 

Tallers de Plàstica, Música i Tecnologia

Mitjançant els tallers, els alumnes treballen la creativitat. Aquestes tècniques complementen l'educació dels alumnes de l'escola i els donen una visió més àmplia del món de la cultura. L'activitat es fa en grups reduïts, per poder atendre l'alumne/a d'una manera més individualitzada i obtenir resultats personalitzats de més qualitat.

Llengua

Per aconseguir els objectius programats al Projecte Lingüístic de l'escola, a les classes de llengua de l'Educació Secundària es realitzen diversos agrupaments en funció de les necessitats:

 • Desdoblament de Català, Castellà i Anglès a l'ESO durant tot l'any i als quatre cursos.
 • Es potencia l'expressió oral anglesa amb assistents de conversa nadius i treballant en grups reduïts.
 • Hi ha immersió a les matèries de Tecnologia a 1r Cicle d'ESO i Geografia i Ètica a 3r i 4t.
 • Sessions en grups reduïts per treballar específicament l'ortografia a 2n i 4t d'ESO.
 • Expressió Oral: durant tota l'Educació Secundària existeix la coordinació d'una especialista, facilitada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Salou, per treballar específicament l'expressió oral a la classe de llengua (saber presentar un treball en públic, fer la presentació personal en una entrevista de feina, lectura en veu alta...) i treballar conjuntament amb les professores d'aquesta àrea.

Matemàtiques

Agrupaments flexibles de la matèria durant tot l'any i els quatre cursos d'ESO.

Laboratoris

Els alumnes de 2n i 3r d'ESO tenen sessions quinzenals de laboratori en grups reduïts. En aquestes sessions l'alumne/a es familiaritza amb el treball de recerca i la investigació i posa en pràctica els coneixements que va adquirint a les sessions teòriques de les matèries de Ciències.

Fomentar l'esperit científic, incentivar la curiositat i aprendre a observar la natura, són objectius prioritaris del nostre projecte educatiu.

 

Matèries optatives

Mitjançant una àmplia oferta de matèries optatives, ajudem l'alumne/a a desenvolupar les seves aptituds individuals. És especialment important la tria de matèries optatives a 4t d'ESO, per anar encaminant els estudis postobligatoris. A 3r d'ESO s'inicia l'orientació per tal que aquesta tria sigui el més adequada possible.

 

Plans individuals

Els alumnes d'ESO que presenten dificultats d'aprenentatge segueixen plans individuals específics en funció d'aquestes. Els alumnes d'ESO que presenten altes capacitats intel·lectuals (per damunt de la mitjana) també seguiran plans individuals adaptats a les seves peculiaritats. L'Equip Psicopedagògic és qui fa el seguiment d'aquests alumnes, en col·laboració amb el tutor/a corresponent, que és qui assessora les famílies.

 

"Desconeix-te a tu mateix"

A primer cicle d'ESO hi ha una activitat ("Desconeix-te a tu mateix") que treballa la intel·ligència emocional de l'alumne/a. Aquesta activitat es realitza en grups reduïts.

 

"Apropa't al teu futur"

A 4t d'ESO es treballa amb els alumnes perquè es comencin a plantejar quina ha de ser l'opció que han d'escollir en arribar el moment de prendre decisions de futur. La preocupació, els dubtes, la desorientació, són companys habituals d'aquesta etapa. L'escola vol ajudar-los en aquests moments i per això prepara un ampli ventall d'activitats (xerrades de professors de BAT, d'alumnes que estan cursant BAT, d'exalumnes, de representants de diferents sectors professionals...) adreçades a informar i assessorar els alumnes i les seves famílies.

Treballar l'ORIENTACIÓ acadèmica i professional dels alumnes és un objectiu prioritari de l'escola. S'inicia a 3r d'ESO i continua durant els estudis de Batxillerat.

"Tècniques de relaxació i mètode Grinberg"

Per ajudar a millorar la capacitat de concentració i l'estabilitat emocional de l'alumne/a, el curs 2014/15 s'han iniciat a primer cicle d'ESO i a BAT sessions de relaxació. Aquesta és una prova pilot i es podrà ampliar als altres cursos d'ESO després de fer-ne la valoració corresponent.

També s'oferiran com a activitat extraescolar, sessions de mètode Grinberg per treballar les tècniques de relaxació i d'autoconeixement.

Treball en valors

Continuant amb la línia pedagògica de l'escola, a Secundària es treballen els valors fonamentals de respecte, saber estar, el silenci, la reflexió, saber escoltar... i d'altres més propis de l'edat, com són: l'audàcia, la humilitat, la constància, el seny, l'entusiasme, la solidaritat, la creativitat, la confiança i la competència.

Informàtica

 • D'una manera sistemàtica, s'integren les TIC i les TAC, tal com orienta el Departament d'Ensenyament, en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • També contemplen aprendre, en un context digital, continguts de les àrees de Matemàtiques, Tecnologia i de Llengua i rebre un reforç en els aprenentatges bàsics, com poden ser el càlcul, la lògica, l'ortografia i l'expressió escrita en tots els nivells d'ESO.
 • En els crèdits d'informàtica d'ESO (en grups reduïts i amb caràcter obligatori), els alumnes tindran l'oportunitat de conèixer i utilitzar millor l'ordinador, a partir dels coneixements adquirits a Primària (TIC i TAC): Processador de textos, sistema operatiu, mecanografia, base de dades, Internet, Autocad, etc. Activitats que van encaminades a aconseguir que l'alumne/a tingui una autonomia màxima en l'ús d'aquesta eina en acabar l'ESO.

És un objectiu fonamental de l'ESO que l'alumne/a, en acabar l'etapa, sigui capaç de realitzar un bon treball de recerca i utilitzar adequadament les eines informàtiques per fer-lo.

Mediació

Mediació

En l'entorn escolar, igual que en la resta de la societat, es donen nombrosos conflictes. Els conflictes generen aprenentatges i creen i consoliden els vincles de relació entre les persones.

Es fa necessari que tots nosaltres col·laborem en eliminar la percepció de fatalisme que sovint s'associa a les situacions de conflicte i no pensar que, inevitablement el conflicte porta a la violència. Tot el contrari, cal canviar el "xip" i pensar que el conflicte ens pot fer créixer com a persones. La mediació és i ha estat des de sempre, una forma de gestionar els conflictes: En totes les cultures ha existit la figura del "mediador en conflictes" que, escoltant les parts en litigi i pensant en veu alta, ha proporcionat la situació idònia perquè aquestes parts arribin per elles mateixes a acords i solucionin el conflicte. Podríem dir que l'escola Elisabeth és una escola mediadora, una escola que fomenta la resolució de conflictes mitjançant la reflexió i l'acord entre els seus protagonistes, una escola que fomenta el diàleg i el respecte entre els membres que la integren.

Sortides programades

Sortides didàctiques i pedagògiques

Les sortides i les visites pedagògiques són un mitjà educatiu de primer ordre. Amb elles pretenem educar els nens i nenes en la convivència, organitzar un treball escolar en grup, fomentar el respecte i la protecció del medi, saber visitar un museu, etc. Totes les nostres sortides estan preparades amb temps i són aprovades pel Consell Escolar en el Pla General d'Activitats del Centre.

Cada sortida té uns objectius i un pla de treball concret que complementa el treball a classe. Sempre es treballa per aconseguir una correcta distribució de les sortides durant de tot el curs.

 

Treballs de síntesi

Per als alumnes d'ESO hi ha programats els treballs de síntesi, que tenen com a objectiu estudiar un tema concret des dels diferents vessants que globalitzen les àrees i posar l'alumne/a en situació d'aplicar tots els coneixements adquirits.

Els treballs de síntesi programats per als diferents cursos són:

 • 1r ESO "El paisatge: escenari de les activitats humanes". Sortida a Poblet.
 • 2n ESO " L'Empordà". Sortida a Empúries.
 • 3r ESO "Els sectors de producció". A la mateixa escola.

 

 

Actualitat ESO

Inscripcions tancades esquiada 2016 Primària i ESO

Novembre 23, 2015 Notícies ESO
DATA: del 7 al 10 de generLLOC: Andorra - OrdinoPREU: 315€ aproximadamentPLAÇES: 55 IMPORTANT 1. Període d’inscripció: finalitza el divendres dia 4 de desembre. 2. Els alumnes que portin tot el material d'esquí (esquis, botes...), se'ls descomptarà 7,5 euros del preu total de l'activitat. 3. Per anar a l'esquiada és…

Destaquem

Presentació del conte "Petita història de l'Escola Elisabeth"

Avui s'ha presentat als alumnes el conte de la història de l'escola escrit per la Rosa Ferré, l'Araceli López i la Fina Satorras i il·lustrat per la Pilarín Bayés. Les autores conjuntament amb la…

6a edició del torneig FLL

El dissabte dia 4 de febrer va tenir lloc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona el torneig provincial anual de la First Lego League (FLL'17) organitzat per l'Escola Tècnica Superior…

1r torneig de Nadal del videojoc

El videojoc creat l'any passat pels alumnes de 3r d'ESO acaba de ser publicat. Per celebrar-ho han preparat un torneig de Nadal. Tant si voleu practicar per participar o només voleu passar una bona…

XXX Taller de Ciència i Experimentació

Benvolguts pares: Enguany la Setmana de la Ciència i Experimentació de l’escola compleix trenta anys des de la seva primera edició. A Catalunya existeix una experiència similar més jove que rep el…

Presentació

pic1

Centre homologat i concertat per la Generalitat de Catalunya.
Educació de 0 a 18 anys

 

Escola Elisabeth

mapa-cole

Centre homologat i concertat per la Generalitat de Catalunya.
Escola consolidada. Ensenyament de Qualitat

On està l'escola

mapa

Estem a Salou, Tarragona
C / Miquel Martí i Pol, 1
43840

Veure situació en mapa

Contacti amb nosaltres

Administració       977 38 38 51
Ed. Primària          977 38 38 51
Ed. Infantil             977 38 38 52
Ed. Secundària      977 38 48 15
Batxillerat              977 38 48 15

Fax                          977 38 33 30

Contactar per email
secrea@escolaelisabeth.com

9001-ENAC-petit