Imprimir aquesta pàgina

Educació Primària: Cicle Superior 5è i 6è

11886 vegades

Projecte educatiu

Adquirir coneixements i habilitats socialselisabeth-salou-fotos176

 • Promoure el valor de l'esforç en el treball i l'estudi com a eina de superació en el desenvolupament personal dels nois i de les noies.
 • Donar eines als alumnes per què aprenguin a gestionar els conflictes i a adquirir un nivell alt d'autonomia en la seva resolució.
 • Aconseguir el màxim nivell d'assoliment de les competències bàsiques esperades.
 • Facilitar l'accés a l'etapa de Secundària amb una base sòlida de coneixements i d'hàbits que els permeti afrontar-la amb garanties d'èxit.

 

Objectius d'aprenentatge

 • Aprofundir en l'aprenentatge de competències lingüístiques, per produir diferents registres literaris i expressar d'una manera estructurada idees, opinions i discerniments.
 • Emprar la llengua anglesa per tal de portar a terme converses, i adquirir la riquesa de vocabulari necessari per produir textos escrits amb un nivell adequat de complexitat.
 • Consolidar els aprenentatges matemàtics concrets corresponents a l'etapa, per tal de poder afrontar amb garanties la resolució de problemes que requereixen un cert nivell d'abstracció.
 • Utilitzar els coneixements TIC per realitzar treballs i presentacions amb un alt nivell d'autonomia.

Idiomes

Llengua anglesa

1r Cicle superior

 • 2 sessions setmanals de Llengua anglesa amb tot el grup classe
 • 1 sessió setmanal de Llengua anglesa (½ grup)
 • 2 sessions setmanals de Plàstica en Llengua anglesa (½ grup)
 • 1 obra de teatre en Llengua anglesa
 • Activitats en Llengua anglesa a projectes, convivències i sortides pedagògiques
 • 1 sessió setmanal amb un assistent de conversa en petit grup

2n Cicle superior

 • 2 sessions setmanals de Llengua anglesa amb tot el grup classe
 • 1 sessió setmanal de Llengua anglesa (½ grup)
 • 2 sessions setmanals de Plàstica en Llengua anglesa (½ grup)
 • 1 sessió d'Educació per a la Ciutadania en Llengua anglesa
 • Activitats en Llengua anglesa a projectes, convivències i sortides pedagògiques
 • 1 obra de teatre en Llengua anglesa
 • 1 sessió setmanal amb un assistent de conversa en petit grup

Què fem

Tallers de plàstica

Mitjançant els tallers artístics, els alumnes treballen la creativitat amb diferents materials plàstics. Aquestes tècniques complementen l'educació dels alumnes de l'escola i els donen una visió més àmplia del món de la cultura. L'activitat es fa en grups reduïts per poder atendre l'alumne/a d'una manera més individualitzada i obtenir resultats de més qualitat i personalitzats.

Llengua

Per aconseguir els objectius programats en el Projecte Lingüístic de l'escola, a les classes de llengua d'Educació Infantil, Educació Primària i Secundària es realitzen diversos agrupaments en funció de les necessitats.

 • Desdoblaments de català i castellà
 • Expressió Oral. Durant tota l'Educació Primària i Secundària, existeix la coordinació d'una especialista facilitada per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Salou per treballar, específicament, l'expressió oral a la classe de llengua conjuntament amb la professora-tutora.

Idioma modern i immersió

L'anglès és la primera llengua estrangera d'idioma modern que s'inicia a la Llar d'Infants. Existeix una programació que gradualment amplia el temps i els recursos per a l'aprenentatge de l'idioma modern. Per millorar l'expressió oral, continua la immersió en l'activitat de Plàstica iniciada al Cicle Mitjà al Cicle Superior i s'hi afegeix la immersió en l'assignatura de Ciutadania a 6è i en l'Educació en valors a 5è.

 

Informàtica i les TIC (Tecnologies de la informació i comunicació)

Informàtica, les TIC i les TAC, (Tecnologies de la Informació i Comunicació / Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement)

 • D'una manera sistemàtica integrem les TIC, tal com orienta el Departament d'Ensenyament en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • També contemplen aprendre, en un context digital, continguts de les àrees de matemàtiques, tecnologia i de llengua, rebent un reforç en els aprenentatges bàsics, com poden ser el càlcul, la lògica, l'ortografia i l'expressió escrita.
 • L'escola està connectada a la xarxa EDUCÀLIA per poder intercanviar experiències amb alumnes i escoles d'altres poblacions. També es posa a l'abast dels alumnes la connexió a Internet des de la pròpia aula per poder accedir més i millor a tota la informació que la xarxa ens proporciona.

 

Sortides programades

Sortides didàctiques i pedagògiques

Les sortides i les visites pedagògiques són un mitjà educatiu de primer ordre. Amb elles pretenem educar els nens i nenes en la convivència, organitzar un treball escolar en grup, fomentar el respecte i la protecció del medi, saber visitar un museu, etc. Totes les nostres sortides estan preparades amb temps i són aprovades pel Consell Escolar en el Pla General d'Activitats del Centre.

Cada sortida té uns objectius i un pla de treball concret que complementa el treball a classe. Sempre es treballa per aconseguir una correcta distribució de les sortides al llarg de tot el curs.

 

Convivències escolars

Tradicionalment a l'escola sempre es fan uns dies de convivències:

Es realitzen durant el 1r trimestre. 
El motiu per anar-hi al començament del curs obeeix a raons pedagògiques, ja que facilita a nens i mestres una millor coneixença que serà beneficiosa durant el curs.

 • Els alumnes de 5è de Primària van a Rasquera.
 • Els alumnes de 6è de Primària van al Delta de l'Ebre.

Les convivències també s'aprofiten per realitzar el Projecte Interdisciplinari. Des de l'escola, els mestres dels diferents nivells preparen el Projecte i les activitats a realitzar, relacionades amb les convivències, amb la intervenció de totes les matèries (llengua, matemàtiques, idioma, plàstica, música, educació física...). Es realitza un treball previ, durant i posterior a les dates de convivències, i s'avalua individual i col·lectivament els alumnes per constatar l'assoliment dels objectius en els resultats de l'avaluació.

D'aquí la importància de l'assistència a aquesta activitat.

Tota la informació sobre llocs, dates, preus, normes i materials, es fa arribar mitjançant una circular a través de la Intranet.

Estada a la neuelisabeth-salou-fotos10

L'escola organitza una estada a la neu per als alumnes del Cicle Mitjà i Cicle Superior d'Educació Primària, i per als alumnes d'ESO i Batxillerat.

 • L'objectiu principal és la iniciació i/o el perfeccionament de l'esquí com un esport amb molta projecció social i familiar. La convivència entre els alumnes fora del marc escolar i l'autonomia són objectius també destacats d'aquesta activitat.
 • Es comunica amb molta antelació el calendari d'aquesta activitat.

Altres activitats

Activitats complementàries

Amb la finalitat d'ampliar la formació dels alumnes, l'escola potencia una sèrie d'activitats complementàries, que faciliten poder aconseguir un ensenyament de qualitat:

 • Mostra de plàstica. Exposició conjunta amb la resta d'escoles del municipi
 • Adopció d'un monument
 • Setmana de la ciència i l'experimentació
 • Concerts musicals. Activitats teatrals
 • Festa Major. Activitats diverses
 • Festes tradicionals (Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi)
 • Setmana solidària
 • Concurs literari, Sant Jordi
 • Cros Escolar
 • Revista escolar i revista esportiva
 • Diada de l'esport
 • Dia verd
 • Diada de la plàstica per a tots els escolars
 • Festival de fi de curs

Totes aquestes activitats estan programades i organitzades pels diferents departaments de l'escola i compten amb la col·laboració de tots els cicles i etapes.