Batxillerat

4147 vegades

Projecte educatiu

Apertura al món professionalelisabeth-salou5

 • Establir mecanismes que permetin que els alumnes s'impliquin i acceptin el compromís personal en el seu procés d'aprenentatge.
 • Afavorir l'autorealització personal de l'estudiant.

 

Objectius d'aprenentage

 • Facilitar que l'estudiant obtingui un seguit de competències i de coneixements necessaris per afrontar les proves d'accés a la Universitat (PAU) de manera satisfactòria.
 • Ajudar l'estudiant a assolir el nivell de competències i de coneixements necessaris i a obtenir recursos personals per a l'adequada gestió dels estudis universitaris.

 

Objectius generals

 • Oferir un ensenyament de QUALITAT
 • Preparar els alumnes per afrontar el seu FUTUR amb ÉXIT
 • Afavorir el desenvolupament de L'ESPERIT CRÍTIC I LA CAPACITAT DE DECISIÓ de l'alumne/a
 • Potenciar el TREBALL COOPERATIU
 • Desenvolupar el PROJECTE EDUCATIU DE 0 A 18 ANYS
 • Garantir la continuïtat de l'educació de l'alumne/a en les diferents etapes educatives
 • Organitzar un Batxillerat amb els darrers avenços TECNOLÒGICS
 • Crear un AMBIENT favorable a L'ESTUDI I EL TREBALL
 • Aconseguir un ampli domini de les llengües CATALANA, CASTELLANA I ANGLESA
 • Educar els joves en els valors de la CONVIVÈNCIA, de la cultura de l'ESFORÇ i el CIVISME
 • Fomentar el treball de RECERCA I INVESTIGACIÓ
 • Oferir ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: estudis dirigits, activitats esportives, viatge cultural d'estudis, intercanvi...
 • Oferir unes INSTAL·LACIONS MODERNES i equipades per garantir un entorn adequat per a l'estudi i el treball

 

Pla d'estudis de Batxillerat

L'escola proposa, en el marc del Projecte curricular, la distribució de matèries al llarg del cicle, els diversos itineraris curriculars que pot triar l'alumnat del centre, així com la combinació de matèries de modalitat i optatives per a cada itinerari.

Dins de cada modalitat de batxillerat els alumnes podran cursar diferents itineraris, és a dir, diferents combinacions de matèries de modalitat i optatives, la qual cosa permet una millor adequació del currículum a les seves necessitats i interessos.

Dins del currículum hi ha una part obligatòria i una part optativa que dependrà de cada modalitat.

El centre orienta els alumnes sobre les característiques i el sentit dels itineraris que ofereix i de les diferents maneres amb què poden completar la part bàsica del seu itinerari, tenint en compte els seus interessos i vocació de futur. Aquesta orientació s'inicia a 3r d'ESO i continua a 4t i als dos cursos de Batxillerat.

 

ITINERARIS CURRICULARS

Matèries comunes

Les matèries comunes del Batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l'alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l'aprenentatge continu.

Les matèries comunes del batxillerat són les següents:

 • Ciències per al món contemporani
 • Educació física
 • Filosofia i ciutadania
 • Història de la filosofia
 • Història
 • Llengua catalana i literatura I i II
 • Llengua castellana i literatura I i II
 • Llengua estrangera I i II

Les matèries d'Història i Història de la filosofia s'han d'impartir al segon curs.

 

Treball de recerca

En els estudis de Batxillerat,  tot l'alumnat ha de fer un treball de recerca. Aquest treball ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca i saber-la aplicar en les diferents matèries del currículum. Atesa la importància que té el desenvolupament d'aquestes capacitats i el seu interès didàctic, en el currículum de l'alumnat, figura també la matèria de treball de recerca, en la qual es concreta la contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat, es fan consideracions sobre el desenvolupament del treball de recerca i s'estableixen els objectius i els criteris d'avaluació.

 

Matèries de modalitat

Les matèries de modalitat del Batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d'estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un camp laboral determinat.

Les matèries de la modalitat de Ciències i tecnologia són les següents:

 • Biologia I i II
 • Dibuix tècnic I i II
 • Física I i II
 • Matemàtiques I i II
 • Química I i II
 • Tecnologia industrial I i II

Les matèries de la modalitat d'Humanitats i ciències socials són les següents:

 • Economia de l'empresa I i II
 • Geografia
 • Història de l'art
 • Llatí I i II
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II

D'altres matèries optatives que poden triar els alumnes són:

 • Cultura audiovisual
 • Disseny

Matèries optatives

Les matèries optatives en el Batxillerat contribueixen a completar la formació de l'alumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o ampliant les perspectives de la formació general. En el cas de l'escola Elisabeth les que s'ofereixen són:

 • Estada a l'empresa
 • Matèries d'altres modalitats

La matèria "Estada a l'empresa" té com a objectiu fer conèixer a l'alumnat la realitat del món laboral. Aquesta matèria consisteix, bàsicament, en un període de permanència i activitat de l'alumnat en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis. Durant l'estada, l'alumnat pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i pot, així, enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic i professional.

 

General

L'alumne/a disposarà, en cada curs del cicle, d'una hora de Tutoria a la setmana.

El treball de recerca es comptabilitza al segon curs.

Les matèries comunes es distribueixen de la següent manera:

 • Les matèries de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura (2 hores setmanals) i Llengua estrangera (3 hores setmanals) són presents en els dos cursos
 • Les matèries de Filosofia i Ciutadania s'imparteix a primer i les de Història de la filosofia i Història Contemporània a segon
 • Hi ha una matèria Ciències per al món contemporani que s'imparteix a primer
 • La matèria d'Educació física s'imparteix a primer

 

Idiomes

 

Llengua anglesa

 • 3h setmanals (distribució de grups flexibles per nivells a 1r de BAT)
 • 2h setmanals en grups reduïts (3-4 alumnes) amb un auxiliar de conversa nadiu
 • Activitats en anglès en les diferents matèries (comentaris d'articles periodístics, pel·lícules, material complementari)
 • Una obra de teatre

Tots els alumnes es presentaran als exàmens de la Universitat de CAMBRIDGE: FCE ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES VOLUNTÀRIES:
- Viatge d'estudis a Londres
- Estades d'estiu a Cambridge

 

 

Què fem

 

Llengua

Per aconseguir els objectius programats en el projecte lingüístic de l'escola, a les classes de llengua de l'Educació Secundària Postobligatòria es realitzen diversos agrupaments en funció de les necessitats.

 • Desdoblament de català, castellà i anglès a 1r de BAT durant tot l'any
 • Es potencia l'expressió oral amb assistents de conversa nadius i treballant en grups reduïts
 • Activitats en anglès en les diferents matèries (comentaris d'articles periodístics, pel·lícules, material complementari)
 • Expressió oral: a 2n de BAT es treballa, bàsicament, saber presentar un treball públicament i saber realitzar una entrevista de feina

 

Laboratoris

Els alumnes de 1r de BAT de la modalitat de Ciències i tecnologia realitzen dues hores setmanals de laboratori durant el segon quadrimestre del curs. En aquestes sessions els alumnes fan pràctiques de biologia, química, tecnologia i física independentment de les matèries que cursen. L'objectiu és donar una visió global de la ciència a l'alumne/a i desenvolupar el seu interès per la recerca. Fomentar l'esperit científic, incentivar la curiositat i aprendre a observar la natura són objectius prioritaris del nostre projecte educatiu.

 

Matèries optatives

Mitjançant una àmplia oferta de matèries optatives ajudem a l'alumne/a a desenvolupar les seves aptituds individuals. El Batxillerat que ofereix l'escola Elisabeth és un batxillerat flexible, amb moltes possibilitats de tria de matèries optatives (fins i tot d'altres modalitats), que obre un ampli ventall de possibilitats als alumnes i que els permet fer nombroses combinacions que s'adaptin a les seves aptituds i als seus interessos.

 

Tècniques de relaxació i mètode Grinberg

Per tal de millorar la capacitat de concentració i l'estabilitat emocional de l'alumne/a, el curs 2014/15 s'han iniciat a primer de BAT sessions de relaxació. Aquesta és una prova pilot i s'ampliarà a 2n de BAT després de fer-ne la valoració corresponent.

També s'oferiran com a activitat extraescolar sessions de mètode Grinberg per treballar tècniques de relaxació i d'autoconeixement.

 

Treball de valors

Continuant amb la línia pedagògica de l'escola, a Secundària es treballen els valors fonamentals de respecte, saber estar, el silenci, la reflexió, saber escoltar... i d'altres més propis de l'edat, com són: l'audàcia, la humilitat, la constància, el seny, l'entusiasme, la solidaritat, la creativitat, la confiança i la competència.

 

Treball de recerca

A 4t d'ESO tots els alumnes cursen la matèria de "Projectes avançats" per tal d'adquirir els coneixements i habilitats bàsics per desenvolupar un bon treball de recerca.

El treball de recerca de BAT es realitza durant el 1r curs de Batxillerat. Un professor supervisa i fa el seguiment dels alumnes (dedicació de dues hores setmanals) i el tutor/a assignat específicament per al TDR en fa la valoració final.

El treball de recerca es presenta oralment davant d'un tribunal integrat per professors de BAT al mes de juny (després dels exàmens finals) i l'alumne/a té la possibilitat de millorar el treball durant l'estiu.

 

Informàtica

És un objectiu fonamental del BAT que l'alumne/a, al llarg de l'etapa, sigui capaç d'aplicar les tècniques assolides a l'etapa anterior i realitzar un bon treball de recerca.

 

Mediació

En l'entorn escolar, igual que a la resta de la societat, es donen nombrosos conflictes. Els conflictes generen aprenentatges i creen i consoliden els vincles de relació entre les persones.
Es fa necessari que tots nosaltres col·laborem en eliminar la percepció de fatalisme que sovint s'associa a les situacions de conflicte i no pensar que inevitablement el conflicte porta a la violència. Tot el contrari, cal canviar el "xip" i pensar que el conflicte ens pot fer créixer com a persones. La mediació és i ha estat des de sempre, una forma de gestionar els conflictes: En totes les cultures ha existit la figura del "mediador en conflictes" que, escoltant les parts en litigi i pensant en veu alta, ha proporcionat la situació idònia perquè aquestes parts arribin per elles mateixes a acords i solucionin el conflicte.

Podríem dir que l'escola Elisabeth és una escola mediadora, una escola que fomenta la resolució de conflictes mitjançant la reflexió i l'acord entre els seus protagonistes, una escola que fomenta el diàleg i el respecte entre els membres que la integren.

Pla excel·lència

 

Aquest pla presenta com a objectiu millorar el rendiment acadèmic de l'alumnat i estimular alhora la seva curiositat i el seu interès per la cultura i la ciència. Els estudis de BAT són un pont cap el món universitari i la seva consolidació representa una garantia per als estudis posteriors.

La participació de l'alumnat en el pla per a l'excel·lència té una part obligatòria i una part voluntària. És important destacar les estratègies utilitzades per l'equip de professors per fomentar la MOTIVACIÓ i el bon DESENVOLUPAMENT del TREBALL DE RECERCA, ja que, en la formació del alumnes d'ESO i BAT, es considera bàsic que siguin capaços de treballar en grup i individualment i dur a terme un bon treball d'investigació (eina imprescindible per al seu futur acadèmic i professional).

 

Exàmens extraordinaris ("per millorar nota")

 • Tots els alumnes de 1r i 2n de BAT podran presentar-se a un examen extraordinari de les matèries que vulguin per tal de millorar la nota.
 • Cada Departament elaborarà una proposta de valoració d'aquests exàmens de cara a la nota d'expedient de l'alumne/a.
 • Els objectius d'aquests exàmens són:
  • Possibilitar millorar la nota d'expedient de BAT
  • Ajudar a preparar els exàmens de Selectivitat

 

Activitats voluntàries

L'alumne/a podrà realitzar un mínim de dos/tres activitats per trimestre de les proposades pels diferents Departaments i matèries. Algunes d'aquestes activitats tindran caràcter anual (p.e. la lectura de llibres). Totes les activitats aniran acompanyades d'unes pautes d'elaboració. La correcta execució del treball repercutirà de forma positiva en la nota obtinguda per l'alumne/a al final de cada avaluació. Exemples d'activitats que es proposen (per Departaments)

 • Assistir a funcions teatrals
 • Assistir a exposicions
 • Llegir articles científics o llibres relacionats amb les matèries
 • Visualitzar pel·lícules
 • Fer muntatges audiovisuals
 • Col·laborar en la Setmana de la Ciència
 • Col·laborar en el Concurs Literari
 • Participar en altres concursos
 • Presentar TDR a concursos
 • Assistir a conferències (lliçó inaugural...)
 • D'altres...

 

Sortides programades

 

Sortides didàctiques i pedagògiques

Les sortides i les visites pedagògiques són un mitjà educatiu de primer ordre. Amb elles pretenem educar els nens i nenes en la convivència, organitzar un treball escolar en grup, fomentar el respecte i la protecció del medi, saber visitar un museu, etc. Totes les nostres sortides estan preparades amb temps i són aprovades pel Consell Escolar en el Pla General d'Activitats del Centre.

Cada sortida té uns objectius i un pla de treball concret que complementa el treball a classe. Sempre es treballa per aconseguir una correcta distribució de les sortides durant de tot el curs.

 

Beques

 

Beques "Carme Amat"

L'escola ELISABETH convoca les beques 'Carme Amat' per a tots aquells estudiants de l'escola que vulguin realitzar els estudis de 1r i 2n de Batxillerat al Centre. L'atorgament d'aquestes beques té com a objectiu principal donar suport als estudiants que tinguin un bon expedient acadèmic, hagin mostrat una bona actitud durant la seva estada a l'escola i presentin una situació econòmica que pugui dificultar la seva continuïtat en el centre.

El Consell Rector de l'Escola Elisabeth destinarà una quantitat anual cada curs acadèmic per dotar de beques als estudiants de 1r i 2n de BAT. La forma de distribuir aquesta quantitat serà decidida per la comissió avaluadora en funció de les sol·licituds presentades. L'import de l'ajut s'aplicarà com a descompte de les quotes mensuals que l'alumne o alumna a qui s'hagi concedit la beca hauria d'abonar a la Cooperativa durant el curs corresponent, i serà renovable al curs següent, sempre que s'hagin obtingut bons resultats acadèmics i amb la prèvia presentació de la documentació corresponent en el moment que els sigui requerida.

Aquestes beques estan subvencionades per l'empresa REPSOL i l'Ajuntament de Salou.

 

Actualitat BAT

2n BAT - Viatge a Madrid

Gener 09, 2017 BAT
Els dies 19, 20 i 21 de desembre de 2016, els alumnes de 2n de Batxillerat han realitzat un viatge cultural a Madrid on han pogut visitar el "Congreso de los Diputados", "Palacio Real", "Museo del Prado", "Parque del Retiro" i gaudir de l'obra de teatre "Burundanga". Han tornat d'aquest darrer viatge, en el seu últim curs a…

Destaquem

6a edició del torneig FLL

El dissabte dia 4 de febrer va tenir lloc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona el torneig provincial anual de la First Lego League (FLL'17) organitzat per l'Escola Tècnica Superior…

1r torneig de Nadal del videojoc

El videojoc creat l'any passat pels alumnes de 3r d'ESO acaba de ser publicat. Per celebrar-ho han preparat un torneig de Nadal. Tant si voleu practicar per participar o només voleu passar una bona…

XXX Taller de Ciència i Experimentació

Benvolguts pares: Enguany la Setmana de la Ciència i Experimentació de l’escola compleix trenta anys des de la seva primera edició. A Catalunya existeix una experiència similar més jove que rep el…

Emotiu acte de comiat a cinc entranyables companyes

Ahir a la tarda vam poder gaudir, a l’auditori de l’escola, d’un entranyable acte de comiat de cinc companyes del claustre de l’escola. Cinc persones excepcionals, cinc mestres que han dedicat la…

Presentació

pic1

Centre homologat i concertat per la Generalitat de Catalunya.
Educació de 0 a 18 anys

 

Escola Elisabeth

mapa-cole

Centre homologat i concertat per la Generalitat de Catalunya.
Escola consolidada. Ensenyament de Qualitat

On està l'escola

mapa

Estem a Salou, Tarragona
C / Miquel Martí i Pol, 1
43840

Veure situació en mapa

Contacti amb nosaltres

Administració       977 38 38 51
Ed. Primària          977 38 38 51
Ed. Infantil             977 38 38 52
Ed. Secundària      977 38 48 15
Batxillerat              977 38 48 15

Fax                          977 38 33 30

Contactar per email
secrea@escolaelisabeth.com

9001-ENAC-petit